توضیحات:

پروژه مسکونی سینا مشتمل بر ۴ طبقه مسکونی ،نکته حائز اهمیت در این پروژه ارایه برنامه زمانبندی به کارفرما و اتمام پروژه مطابق برنامه زمانبندی میباشد.پروژه مسکونی سینا مشتمل بر ۴ طبقه مسکونی ،نکته حائز اهمیت در این پروژه ارایه برنامه زمانبندی به کارفرما و اتمام پروژه مطابق برنامه زمانبندی میباشد.