چک لیست های مورد نیاز مهندسین

کلیه چک لیست های نظام مهندسی ساختمان

قرارداد نظارت حقوقی ۴ ناظره

قرارداد نظارت حقوقی

برگه تعهد نظارت

برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تایید استحکام و تعهد نظارت
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد نظارت سازه
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد نظارت معماری
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد نظارت تاسیسات مکانیکی
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد نظارت تاسیسات برقی
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

فایل نسخه اولیه برگ تعهد آزمایش و کنترل کیفیت جوش
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

فایل نسخه اولیه برگ تعهد آزمایش و کنترل کیفیت بتن
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برگ تعهد تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد تهیه نقشه های تاسیسات برقی
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد تهیه نقشه های معماری
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی ساختمان
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

فرم تعهد مجری ذیصلاح در تهران

گزارش بازدید مرحله ایی مهندسین ناظر

-فرم ریسک پذیری گودبرداری

-چک لیست کنترل سازه نگهبان خرپایی برای مهندسین طراح و ناظر